Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST CZĘŚCIĄ REGULAMINU

§ 17 Polityka prywatności

 

17.1. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności wyklucza korzystanie z winayo.pl, oraz składanie Zamówień. Polityka Prywatności jest częścią Regulaminu.

 

17.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.winayo.pl jest KIK WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 7123304020, NIP: 7123304020, REGON: 363205761, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Sawy 1a, 20-632 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): halo@winayo.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

17.3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

17.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

17.4.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

17.4.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

17.4.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

17.4.4 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.winayo.pl.

 

17.5 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:

księgowych, marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem, innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

17.5.2 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

Imię i nazwisko, firma, NIP, Data urodzenia, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail.

17.5.3 Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

17.5.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 17.5.2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

 

17.6. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

17.6.1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 

17.7. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą

 

17.7.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.

17.7.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Sprzedawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

17.7.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 17.7.1 i 17.7.2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: halo@winayo.pl.

 

17.7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

17.8. PLIKI "COOKIES"

 

17.8.1 Sklep winayo.pl  używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

17.8.2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

17.8.3 W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

17.8.4 „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

17.8.5 „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

17.8.6 „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

17.8.7 Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

17.9 Adres IP

 

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę winayo.pl, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu winayo.pl.

 

17.10. Cookies innych podmiotów

 

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z winayo.pl. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Usługobiorcę. Strona może wykorzystywać retargeting personalizowany . Uaługobiorca ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu za pośrednictwem halo@winayo.pl.

 

17.11. Dostęp do danych osób trzecich

 

17.11.1 Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy CZY POD TYM POJĘCIEM SĄ DEFINIOWANE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z WINAYO NA ZASADACH B2B? Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą winayo.pl, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

17.11.2 Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

17.12 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym, ponadto Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

17.12.1 Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem winayo.pl, deycdujących się na zlecenie usługi transportowej, są przekazywane do R2G Polska sp. z o.o. , ul. Franciszka Klimczaka 1 , 02-797 Warszawa NIP: 7010194877, REGON: 141963798 opertatora serwisu apaczka.pl zwanego dalej Operatorem Logistycznym

 

a. na podstawie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Operatorem Logistycznym

 

b.niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Operatora Logistycznego działań wymaganych do nadania przesyłki,

 

c. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

 

17.12.2. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności spółce PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15,60-327 Poznań wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935, NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych insytytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego po numerem UKNF IP24/2014 jako krajowa instytucja płatnicza

 

Przekazanie danych, tj.:

 

a. imię i nazwisko

 

b. adres

 

c. numer konta bankowego

 

d. adres e-mail

 

następuje:niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w sklepie winayo.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

17.12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl