Regulamin
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN WWW.WINAYO.PL

 

obowiązuje od 25/09/2018

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep www.winayo.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.winayo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.winayo.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

4.6 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.winayo.pl umożliwiający utworzenie Konta.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.winayo.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.winayo.pl.

10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – KIK WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 7123304020, NIP: 7123304020, REGON: 363205761, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Sawy 1a, 20-632 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): halo@winayo.pl, numer telefonu: + 48 570 277 723.

11. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16.PROGRAM – program punktowy określony niniejszym regulaminem

17.PUNKTY – przyznawane konsumentom  bonusy za dokonanie czynności określonych nieniejszym regulamniem w wymiarze określonym regulaminem

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 

1. Sklep www.winayo.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów z użyciem sieci Internet na terenie Polski.

2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa nr H/3314/B/5863/2017, wydane przez Prezydenta Miasta Lublina na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).

3. Produkty stanowiące alkohol oferowane są wyłącznie z opcją odbioru osobistego w miejscu sprzedaży tj. ul. Stefczyka 30, 20-151 Lublin. Produkty będą wydawane jedynie osobom pełnoletnim i trzeźwym. Klient może upoważnić do odbioru Produktu w jego imieniu inną osobę pełnoletnią, w szczególności zamówionego przez Klienta przedstawiciela firmy kurierskiej i jednocześnie zobowiązać Sprzedawcę do wydania paczki przedstawicielowi firmy kurierskiej. Dyspozycja odbioru Produktu przez przedstawiciela firmy kurierskiej i wydania Produktu przez Sprzedawcę dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej formy odbioru i płatności dostępnych w formularzu zamówienia.

4. Do zakupu napojów alkoholowych w Sklepie są uprawnione wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie składania Zamówienia.

5. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

9. Zamówienia można składać:

9.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.winayo.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

9.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halo@winayo.pl,

9.3. telefonicznie pod numerem telefonu: 570 277 723

10. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

12. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17 w dni robocze oraz od 10 do 14 w soboty. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

13. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2. formularz odstąpienia od umowy,

4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura), który będzie dołączany do przesyłki lub przesyłany na adres poczty elektronicznej klienta.

7. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie

8. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

9. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2. płatność za pośrednictwem platformy płatniczej "Płatności Shoper"

1.3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Sprzedaży.

1.4. płatność za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

1.5. płatność gotówką przy odbiorze Produktu doręczonego na życzenie klienta przez przedstawiciela firmy kurierskiej (tzw. płatność za pobraniem).

 

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 23 1750 0012 0000 0000 3165 1468 (PNB Paribas) KIK WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 7123304020,  ul. Jana Sawy 1a, 20-632 Lublin. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

3. W przypadku płatności za pośrednictwem platformy płątniczej Płatności Shoper Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków, BLIK, Google Pay.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wydany klientowi, lub upoważnionemu przez klienta przedstawicielowi firmy kurierskiej dopiero po jego opłaceniu.

6. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY ODBIORU PRODUKTU

 

1. Klient ma możliwość odbioru Produktu w Sklepie osobiście. Klient może upoważnić do odbioru Produktu w jego imieniu inną osobę pełnoletnią, w szczególności zamówionego przez Klienta przedstawiciela firmy kurierskiej. Koszty odbioru Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.

2. Na termin odbioru Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz ewentualny czas dostawy Produktu przez przewoźnika w przypadku zamówienia usługi kurierskiej:

2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy.

2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika zamówionego przez Klienta następuje w terminie deklarowanym przez ten podmiot tj. 1 dzień roboczy (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

4. W sytuacjach losowych kompletowanie produktu może ulec wydłużeniu o czym Klient będzie niezwłocznie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.

5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halo@winayo.pl lub pisemnie na adres: KiK Web Magazyn Wina, Stefczyka 30, 20-151 Lublin

1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: KiK Web Magazyn Wina, Stefczyka 30, 20-151 Lublin

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

1.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

1.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Link do oświadczenia dostępny jest TUTAJ.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: KiK Web Magazyn Wina, Stefczyka 30, 20-151 Lublin

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.2 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku odbioru Produktu przez Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3. korzystanie z Newslettera,

1.4. korzystanie z Systemu Opinii.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halo@winayo.pl.

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halo@winayo.pl.

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.winayo.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością KIK WEB SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 7123304020, NIP: 7123304020, REGON: 363205761, ul. Jana Sawy 1a, 20-632 Lublin. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.winayo.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.winayo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.winayo.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.winayo.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 15

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PUNKTOWYM

 

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem, będąca konsumentem

 

2. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu wraz Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.

 

3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

 

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

5. Uczestnik może odstąpić od udziału w Programie w każdym momencie jego trwania likwidując konto w serwisie, czego może dokonać zgłaszając taką wolę i wysyłając wiadomość e-mail z adresu który posłużył do założenia konta na adres: halo@winayo.pl

 

6. Program punktowy rozpoczyna się od 3 października 2017 roku i trwa do odwołania przez Sprzedawcę.

 

7. Korzystanie z programu punktowego możliwe jest tylko dla posiadaczy indywidualnych Kont w sklepie internetowym.

 

8. Uczestnik dokonuje logowania do swojego Konta poprzez zakładkę „Moje konto” dostępne na stronie głównej sklepu. Logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail lub loginu oraz hasła.

 

9. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.

 

10. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.

 

11. W ramach Konta Uczestnik może w szczególności:

a. dokonywać zakupów w sklepie internetowym;

b. otrzymywać punkty za dokonane czynności określone w § 15 p. niniejszego Regulaminu.

 

12. Usunięcie Konta przez Uczestnika wiąże się z bezpowrotną utratą jego danych osobowych zamieszczonych podczas rejestracji oraz utratą przyznanych mu punktów w związku z uczestnictwem w Programie.

 

13. Uczestnikowi przyznawane są punkty za dokonywanie następujących czynności:

a) ocenę zakupionego wina – 5 punktów

b) rejestrację w sklepie – 100 punktów

c) subskrypcję newslettera – 50 punktów

 

14. Punkty są rejestrowane i naliczane na indywidualnym Koncie Uczestnika.

 

15. Przyznanie punktów następuje w chwili:

 

a. wystawienia oceny za zakupione wino

 

b. pełnej rejestracji i aktywowania Konta

 

c. subskrypcji newslettera. Subskrypcja jest możliwa tylko raz, dla jednej osoby fizycznej. Punkty nie zostaną naliczone po rezygnacji z subskrypcji o ponownym subskrybowaniu newslettera

 

16. Anulowanie punktów następuje gdy

 

a.  punkty zostały przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub Organizatora

b. uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w programie lojalnościowym.

 

c. sprzedawca zawiesi lub zlikwiduje program punktowy

 

17. Przyznane punkty Uczestnik może wymieniać na rabaty w związku z zakupem towarów, których wartość przekracza 200 PLN w sklepie internetowym Sprzedawcy. Wymiana punktów na rabaty następuje według przelicznika: 1 punkt stanowi wartość 0,20 PLN. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany sposobu przeliczania punktów poprzez odpowiednią zmianę w regulaminie

 

W zamian za otrzymane punkty Uczestnikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

§ 16 Oświadczenia

 

16.1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KIK WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 7123304020, NIP: 7123304020, REGON: 363205761, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Sawy 1a, 20-632 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): halo@winayo.pl, numer telefonu: + 48 570 277 723 właściciela oraz administratora sklepu internetowego www.winayo.pl. (dalej zwanym Administratorem) moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia. Zgadzam się na ich zebranie i przetwarzanie w celu realizacji dokonanych przeze mnie zakupów na stronie www.winayo.pl

 

16.2. Jestem świadomy/a że:

 

Administratorem moich danych osobowych jest KIK WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 7123304020, NIP: 7123304020, REGON: 363205761, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Sawy 1a, 20-632 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): halo@winayo.pl, numer telefonu: + 48 570 277 723 właściciel oraz administrator Sklepu www.winayo.pl.

 

Odbiorcą moich danych osobowych mogą być inne podmioty współpracujące z Admistratorem w celu realizacji zamówień i optymalizacji działania serwisu winayo.pl

 

Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania działalności gospodarczej, bez podania daty jej zakończenia

 

Jestem świadomy/a prawa do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawa do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa ich podania wyklucza realizację zamówień oraz wysyłkę informacji handlowych za wcześniej wyrażoną zgodą.

 

Administrator może profilować dane osobowe personalizować swoją ofertę. Dotyczy to preferencji zakupowych

 

 

 

§ 17 Polityka prywatności

 

17.1. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności wyklucza korzystanie z winayo.pl, oraz składanie Zamówień. Polityka Prywatności jest częścią Regulaminu.

 

17.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.winayo.pl jest KIK WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 7123304020, NIP: 7123304020, REGON: 363205761, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Sawy 1a, 20-632 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): halo@winayo.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

17.3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

17.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

17.4.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

17.4.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

17.4.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

17.4.4 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.winayo.pl.

 

17.5 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:

księgowych, marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem, innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

17.5.2 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

Imię i nazwisko, firma, NIP, Data urodzenia, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail.

17.5.3 Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

17.5.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 17.5.2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

 

17.6. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

17.6.1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 

17.7. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą

 

17.7.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.

17.7.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Sprzedawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

17.7.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 17.7.1 i 17.7.2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: halo@winayo.pl.

 

17.7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

17.8. PLIKI "COOKIES"

 

17.8.1 Sklep winayo.pl  używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

17.8.2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

17.8.3 W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

17.8.4 „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

17.8.5 „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

17.8.6 „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

17.8.7 Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

17.9 Adres IP

 

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę winayo.pl, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu winayo.pl.

 

17.10. Cookies innych podmiotów

 

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z winayo.pl. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Usługobiorcę. Strona może wykorzystywać retargeting personalizowany . Uaługobiorca ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu za pośrednictwem halo@winayo.pl.

 

17.11. Dostęp do danych osób trzecich

 

17.11.1 Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy CZY POD TYM POJĘCIEM SĄ DEFINIOWANE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z WINAYO NA ZASADACH B2B? Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą winayo.pl, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

17.11.2 Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

17.12 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym, ponadto Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

17.12.1 Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem winayo.pl, deycdujących się na zlecenie usługi transportowej, są przekazywane do R2G Polska sp. z o.o. , ul. Franciszka Klimczaka 1 , 02-797 Warszawa NIP: 7010194877, REGON: 141963798 opertatora serwisu apaczka.pl zwanego dalej Operatorem Logistycznym

 

a. na podstawie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Operatorem Logistycznym

 

b.niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Operatora Logistycznego działań wymaganych do nadania przesyłki,

 

c. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

 

17.12.2. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności spółce PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15,60-327 Poznań wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935, NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych insytytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego po numerem UKNF IP24/2014 jako krajowa instytucja płatnicza

 

Przekazanie danych, tj.:

 

a. imię i nazwisko

 

b. adres

 

c. numer konta bankowego

 

d. adres e-mail

 

następuje:niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w sklepie winayo.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

17.12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl